Allt om ensam vårdnad av barn

Innehållsförteckning

Vad innebär ensam vårdnad?

Ensam vårdnad, i vardagligt tal ibland även benämnt ”enskild vårdnad” eller ”egen vårdnad”, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare av barnet. 

Huvudregeln i svensk rätt är att man alltid ska se till barnets bästa. Utgångspunkten med grund i barnets bästa är därför alltid gemensam vårdnad, och det är endast i undantagsfall tingsrätten dömer till ensam vårdnad av ett barn. Det är viktigt att hålla isär innebörden av ensam vårdnad från andra familjerättsliga begrepp. Ensam vårdnad betyder exempelvis inte att umgängesrätten med den andra föräldern begränsas och denne inte får träffa barnet. Utan endast att föräldern har ansvar för barnets juridiska rättigheter och skyldigheter.

Att en förälder har ensam vårdnad innebär att denne enskilt beslutar i bland annat ekonomiska och juridiska frågor som rör barnet, exempelvis skolgång, sjukvård, boende och försäkringsskydd. Den vårdnadshavande föräldern behöver då inte inhämta den andra förälderns godkännande eller underskrift för att kunna besluta i sådana frågor. 

 

Ansökan om ensam vårdnad

Ansökan om ensam vårdnad kan ske på en rad olika sätt. Är föräldrarna överens i frågan kan man gemensamt ansöka om ensam vårdnad för en av föräldrarna, antingen genom ett avtal om ensam vårdnad eller genom att vända sig till domstol och begära att den ena föräldern ska beviljas ensam vårdnad. Är man inte överens kan ensam vårdnad tilldelas den ena föräldern efter att talan väckts i domstol om vårdnaden av barnet. Vad som sägs om ensam vårdnad i det här avsnittet gäller även för delad vårdnad.

 

Vårdnadsavtal

Ett vårdnadsavtal kan upprättas gratis med hjälp av familjerätten i kommunen, under förutsättning att föräldrarna är helt överens om alla frågor rörande vårdnad och umgänge. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda föräldrarna. Därefter ska avtalet granskas av Socialnämnden, som efter en mindre utredning ska besluta att godkänna avtalet om det är förenligt med barnets bästa. Beslutet kan inte överklagas, och efter godkännande får avtalet samma rättsverkan som en dom. Med andra ord kan avtalet verkställas tvingande om det sedan inte följs av föräldrarna.

 

Gemensam ansökan hos domstol

Alternativt kan föräldrarna gemensamt ansöka hos tingsrätten om att domstolen ska besluta att bevilja en av dem ensam vårdnad. En ansökningsavgiften på 900 kronor betalas genom betala.domstol.se. Ansökan respektive betalningen ska gå till tingsrätten i den kommun där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år. 

 

Stämningsansökan

 Är föräldrarna inte överens om vårdnaden måste den förälder som vill ha ensam vårdnad genom stämningsansökan väcka talan vid domstol mot den andra föräldern. Förfarandet för att väcka talan är detsamma som nämnts ovan för gemensam ansökan, med den skillnaden att ansökan görs enskilt av den ena parten. Detta resulterar normalt sett i en vårdnadstvist, vilket ofta är en lång och uppslitande process.

 

I samband med äktenskapsskillnad

Under pågående skilsmässa kan man begära att tingsrätten även beslutar i frågor rörande vårdnaden om barn. Man fyller då i vad som ska gälla rörande vårdnaden om barnen på ansökan om äktenskapsskillnad, och slipper då att betala en ny ansökningsavgift för ett separat mål senare. Beroende på om ni är överens eller ej är blankettens fullständiga namn antingen Gemensam ansökan – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap (DV 163 A) eller Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap (DV 163 B)

 

Krav för att tilldelas ensam vårdnad

Som konstaterats är tingsrättens utgångspunkt i en vårdnadstvist alltid att döma till gemensam vårdnad, eftersom det i de allra flesta fall ses som det bästa för barnet. För att en förälder ska tilldelas ensam vårdnad krävs det därmed att synnerliga skäl föreligger.

Ett sådant skäl är när samarbetet mellan föräldrarna inte fungerar hur mycket den ena föräldern än försöker. Exempelvis för att den andre föräldern på grund av ointresse eller i syfte att sabotera har förhindrat beslut genom att underlåta att underteckna viktiga dokument för barnets räkning. Tingsrätten kommer då att utreda och ta ställning till vilken förälder som bär det största ansvaret för att samarbetet inte fungerar.

Ett annat synnerligt skäl är om den andra föräldern är oförmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Att tilldelas ensam vårdnad som pappa har statistiskt sett lägre chans. I de allra flesta fall där en förälder tilldelas ensam vårdnad är det mamman som får vårdnaden. Det beror delvis på gamla könsroller och det är därför som pappa extra viktigt att vara förberedd med stark bevisning för att kunna vinna en tvist om ensam vårdnad. Att visa att man aktivt försökt samarbeta kring vårdnaden om barnet är centralt. De allra flesta fall där pappan tilldelas vårdnaden beror på att mamman aktivt saboterat samarbetet kring vårdnaden eller umgängesrätten. 

 

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam har barnet fortfarande rätt att regelbundet träffa den andra föräldern. Ensam vårdnad betyder med andra ord inte att den vårdnadshavande föräldern kan stänga ute den andra föräldern ur barnets liv. Det ska dock understrykas att umgängesrätten handlar om barnets rätt att träffa sina föräldrar, och inte föräldrarnas rätt till barnet. Umgänge kan inte ske mot barnets vilja.

Bästa sätt att reglera umgänget är om föräldrarna själva kan komma överens och skriva ett umgängesavtal som därefter granskas av socialnämnden. Ett godkänt umgängesavtal har samma rättsverkan som en dom i tingsrätten. Man kan också få medlingshjälp hos familjerätten om man har svårt att enas. Kan ingen lösning nås får i sista hand föräldrarna vända sig till tingsrätten som får besluta om hur umgänget ska se ut.

Man kan också begära att tingsrätten beslutar att begränsa umgängesrätten om man misstänker att barnet far illa hos den andra föräldern. Detta görs via en stämningsansökan, vari man anger vilka skäl som finns till att umgänget med den andra föräldern bör upphöra. Precis som i fallet med vårdnad läggs störst vikt vid vad som är barnets bästa, vilket bedöms utifrån barnets perspektiv.

 

Att flytta när man har ensam vårdnad

Den som har ensam vårdnad är också den som ensamt beslutar var barnet ska bo. Denne har därmed rätt att flytta med barnet till annan ort utan den andre förälderns medgivande, till skillnad från om vårdnaden var gemensam. Detta är dock frånskilt från umgängesrätten, den förälder som flyttar med barnet är fortfarande skyldig att tillse att barnet har möjlighet till umgänge med den andra föräldern.